19 เม.ย. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2560   รายงานผลการดำเนินงานโครงการ จชต. ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 (ไตรมาส 1-2  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2560   การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2560   การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2560   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ.4 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2560   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ.4 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2560   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2560   การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2560   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี 2560  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
18 เม.ย. 2560   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ผลผลิตที่ 5 ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 เม.ย. 2560   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียน 2/2559  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 มี.ค. 2560   โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชวตลาด" ตามพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ  กศ.อัธยาศัย      รับ
30 มี.ค. 2560   การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 25589 (รอบ 6 เดือน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2560   การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 25589 (รอบ 6 เดือน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
29 มี.ค. 2560   รายงานผลการนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 มี.ค. 2560   โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
23 มี.ค. 2560   ขอเชิญประชุม  กศ.อัธยาศัย      รับ
23 มี.ค. 2560   การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 มี.ค. 2560   แจ้งกหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
23 มี.ค. 2560   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
23 มี.ค. 2560   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
23 มี.ค. 2560   รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ปี 2  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
22 มี.ค. 2560   คัดเลือกครู กศน.เข้าร่วมกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ในชีวิตประจำวัน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2560   การสำรวจข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
21 มี.ค. 2560   การสำรวจข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
21 มี.ค. 2560   การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2/2559  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
21 มี.ค. 2560   การขออัตราจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2560   แจ้งรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 มี.ค. 2560   ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 มี.ค. 2560   ขอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 4 ศูนย์เรียนรู้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
22 ก.พ. 2560   โครงการพัฒนาการสื่อความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพแก่ครู กศน. ครูมัธยม/อุดมศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ก.พ. 2560   ขอเชิญประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ และดำเนินกิจกรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
22 ก.พ. 2560   สำรวจข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด  กศ.อัธยาศัย      รับ
21 ก.พ. 2560   ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันปอเนาะ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
20 ก.พ. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูล กศน.ตำบล ฯ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
10 ก.พ. 2560   แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
02 ก.พ. 2560   แจ้งการขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ก.พ. 2560   การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
25 ม.ค. 2560   รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
25 ม.ค. 2560   การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในและการกำหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยจรวจสอบภายใน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ม.ค. 2560   การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
25 ม.ค. 2560   เกณฑ์ตัวชีวัดระดับคะเเนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาฯ (N-Net) ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
25 ม.ค. 2560   เกณฑ์ตัวชีวัดระดับคะเเนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาฯ (N-Net) ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
25 ม.ค. 2560   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
25 ม.ค. 2560   การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชสยแดน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ม.ค. 2560   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ฯ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
17 ม.ค. 2560   การรับอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
16 ม.ค. 2560   การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรผู้บร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 2560   การรับรางวัลในงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 (เฉพาะ กศน.เมือง/ทุ่งหว้า)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 2560   ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 2560   การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)ตามหลักสูตร 51  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
11 ม.ค. 2560   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ม.ค. 2560   การติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ม.ค. 2560   แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
11 ม.ค. 2560   มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ม.ค. 2560   มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
11 ม.ค. 2560   ร้อยละผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 /2559  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
11 ม.ค. 2560   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่2/59 หลักสูตร 51  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 ธ.ค. 2559   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษามีวิทยฐานะชำนาญการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ธ.ค. 2559   การรับสมัครคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น "ครูดี ศรี จชต." ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ธ.ค. 2559   ขอเชิญประชุมประจำเดือนมกราคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ธ.ค. 2559   การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ธ.ค. 2559   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ธ.ค. 2559   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ธ.ค. 2559   เชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
22 ธ.ค. 2559   หลักการจัดสรรเงินงบประมาณและการยืนยันความพร้อมในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุฯ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
22 ธ.ค. 2559   จัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตที่ 5 ครั้งที่ 1/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
22 ธ.ค. 2559   ่ส่งคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ธ.ค. 2559   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 4 ครั้งที่1/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
20 ธ.ค. 2559   ประชุมผู้บริหาร กศน.จังหวัดสตูล สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ