17 พ.ย. 2560   ปรับปรุงข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
17 พ.ย. 2560   เชิญอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ย. 2560   โครงการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฯ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 พ.ย. 2560   การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กศ.อัธยาศัย      รับ
16 พ.ย. 2560   การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  กศ.อัธยาศัย      รับ
16 พ.ย. 2560   การดาวน์โหลด หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
16 พ.ย. 2560   การรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะ กศนงควนกาหลง/ทุ่งหว้า)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
14 พ.ย. 2560   การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2560   รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 พ.ย. 2560   เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ ดีเด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ย. 2560   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
07 พ.ย. 2560   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 พ.ย. 2560   สำรวจและยืนยังความพร้อมในการจัดทำโครงการหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 256  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 พ.ย. 2560   การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
06 พ.ย. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2560   กหนดราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2560   ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 2560   เชิญประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
09 ต.ค. 2560   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้ิมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียน1/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
06 ต.ค. 2560   การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2561)  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
29 ก.ย. 2560   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
27 ก.ย. 2560   ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2560   รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2560  กศ.อัธยาศัย      รับ
21 ก.ย. 2560   ขอเชิญประชุม โครงการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 ก.ย. 2560   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสตูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ย. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.ย. 2560   รายงานผลการจัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
07 ก.ย. 2560   มอบอำนาจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2560   การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2560   การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ ครั้งที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ส.ค. 2560   เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ส.ค. 2560   คำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแถลงข่าวการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษา จชต.  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
24 ส.ค. 2560   ติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพื่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
24 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2560   ขอเชิญร่วมงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2560   พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560 (เฉพาะ กศน.เมืองสตูล/ละงู/ควนโดน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560   รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560   การย้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560   ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมสัมมนาสรุปผลการจัดกิจกรรม กศน.ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560   การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมสัมมนาสรุปผลการจัดกิจกรรม กศน.ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2560 ฯ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
09 ส.ค. 2560    การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2560   ขอเชิญประชุมสิงหาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2560   รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธืการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   การสรรหาผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันปอเนะ(เฉพาะ กศน.ควนกาหลง/ควนโดน/ละงู/ท่าแพ)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   โครงการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับกลุ่มเป้าหมายชายแดนภาคใต้ (เฉพะ กศน.เมืองสตูล/มะนัง/ทุ่งหว้า)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   การรายงานข้อมูลพื้นฐาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 ก.ค. 2560   การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
21 มิ.ย. 2560   ขอเชิญประชุมจัดทำปฏิทินการ ดำเนินงาน. ไตรมาส3-4 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
19 มิ.ย. 2560   การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 มิ.ย. 2560   มาตราการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560   การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดรายวิชาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 มิ.ย. 2560   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 มิ.ย. 2560   การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบหลักสูตร 51 ปลายภาคเรียน 1/60 (เฉพาะ กศน.ทุ่งหว้า/ละงู/)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
23 พ.ค. 2560   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 พ.ค. 2560   โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพิเพียง กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
17 พ.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประจำปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ค. 2560   สำรวจความต้องการงบประมาณในการจัดกิจกรรมสถาบันศึกษาปอเนาะ ไตรมาส 3 -4  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 พ.ค. 2560   การแระเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. รอบทดลอง ระยะที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ