19 เม.ย. 2561   การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา ทบทวนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561   การติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
18 เม.ย. 2561   ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาส 1 - 2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ไตรมาส 3 - 4  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2561   การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
18 เม.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจังหวัด/ชมรมTO B  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
10 เม.ย. 2561   การจัดทำแผนและรายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ในระบบ DMIS  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
05 เม.ย. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้ิมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียน2/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
03 เม.ย. 2561   การประเมินพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มี.ค. 2561   การบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
23 มี.ค. 2561   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมพัฒนาอชีพ สร้างนวัตกรรม กศน./อชีวะ สู่ SMEs และ OTOP 5 จังหวัดชยแดนภาคใต้  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
22 มี.ค. 2561   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินผลพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มี.ค. 2561   เชิญร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวและมอบรางวัลการประกวดภาพยนต์สั้นหรือสารคดี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มี.ค. 2561   ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มี.ค. 2561   การรายงานผลการดำเนินงานตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 มี.ค. 2561   ขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
14 มี.ค. 2561   ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข, ครู ค) หลักสูตร Digial Literacy และ E- Commerce  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
14 มี.ค. 2561   ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้สูงอายุประเภคคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดฯ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
13 มี.ค. 2561   การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรัขปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
13 มี.ค. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบและนักเรียนออกกลา  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
09 มี.ค. 2561   ประชุมติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มี.ค. 2561   การพัฒนาบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มี.ค. 2561   ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับ - จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มี.ค. 2561   ขอเชิญอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข, ครู ค) หลักสูตร Digial Literacy และ E- Commerce  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
07 มี.ค. 2561   ขอเชิญปราชญ์ชาวบ้านเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
07 มี.ค. 2561   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 มี.ค. 2561   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
02 มี.ค. 2561   ขอเชิญประชุมการจัดงานชุมนุมลุกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัั้งที่ 13  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
26 ก.พ. 2561   ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.พ. 2561   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ จชต.  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
26 ก.พ. 2561   รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
26 ก.พ. 2561   ขอเชิญประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
22 ก.พ. 2561   จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ในสถานศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ก.พ. 2561   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2561   การพัฒนาบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561   การติดตามแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 ก.พ. 2561   แนวทางการดำเนนิงานโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย สำนักงาน กศน.สตูลประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561   การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วิชาเลือก)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
07 ก.พ. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การปะเมินโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561   ข้อมูลวิทยากรแกนนำและรายชื่อจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
31 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุม  กศ.อัธยาศัย      รับ
31 ม.ค. 2561   การประเมินพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 2561   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงนจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 2561   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงนจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
19 ม.ค. 2561   การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กระทรวงศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
19 ม.ค. 2561   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ม.ค. 2561   บัญชีลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงานวันครู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาค  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 ม.ค. 2561   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสตูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
12 ม.ค. 2561   การปรับเปลี่ยนที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 2561   โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
10 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
05 ม.ค. 2561   การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 2561   การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมสรุปผลไตรมาสที่ 1 และขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 ม.ค. 2561   การบันทึกข้อมุลและรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ DMIS  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 ม.ค. 2561   ส่งสำเนาประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 2561   ส่งคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ธ.ค. 2560   ระบบการนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ธ.ค. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ธ.ค. 2560   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน.เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล "Satun Le  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
14 ธ.ค. 2560   รายงานผลการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ธ.ค. 2560   เชิญประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกรจัดซื้อจัดจ้างและกา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ธ.ค. 2560   การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่2/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
13 ธ.ค. 2560   โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ธ.ค. 2560   รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ธ.ค. 2560   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนงาน กศน. ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนั  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 ธ.ค. 2560   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน.เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล "Satun Le  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ