22 ก.พ. 2561   จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ในสถานศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ก.พ. 2561   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2561   การพัฒนาบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561   การติดตามแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 ก.พ. 2561   แนวทางการดำเนนิงานโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย สำนักงาน กศน.สตูลประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561   การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วิชาเลือก)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
07 ก.พ. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การปะเมินโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2561   ข้อมูลวิทยากรแกนนำและรายชื่อจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
31 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุม  กศ.อัธยาศัย      รับ
31 ม.ค. 2561   การประเมินพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 2561   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงนจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 2561   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงนจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
19 ม.ค. 2561   การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กระทรวงศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
19 ม.ค. 2561   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ม.ค. 2561   บัญชีลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงานวันครู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาค  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 ม.ค. 2561   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสตูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
12 ม.ค. 2561   การปรับเปลี่ยนที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ม.ค. 2561   โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
10 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
05 ม.ค. 2561   การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 2561   การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 2561   ขอเชิญประชุมสรุปผลไตรมาสที่ 1 และขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 ม.ค. 2561   การบันทึกข้อมุลและรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ DMIS  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 ม.ค. 2561   ส่งสำเนาประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 2561   ส่งคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ธ.ค. 2560   ระบบการนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ธ.ค. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ธ.ค. 2560   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน.เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล "Satun Le  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
14 ธ.ค. 2560   รายงานผลการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ธ.ค. 2560   เชิญประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกรจัดซื้อจัดจ้างและกา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ธ.ค. 2560   การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่2/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
13 ธ.ค. 2560   โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ธ.ค. 2560   รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ธ.ค. 2560   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนงาน กศน. ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนั  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 ธ.ค. 2560   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน.เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล "Satun Le  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
07 ธ.ค. 2560   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน.เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล "Satun Le  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
07 ธ.ค. 2560   สำรวจการลงทะเบียนเรียนโปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะ กศน.ท่าแพ/ละงู/ควนโดน/ควน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 ธ.ค. 2560   สำรวจการลงทะเบียนเรียนโปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะ กศน.ท่าแพ/ละงู/ควนโดน/ควน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 ธ.ค. 2560   ขอเชิญประชุมทีมกีฬาฟุตบอล (เฉพาะ กศน.เมือง/ละงู/ทุ่งหว้า)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 พ.ย. 2560   การรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
21 พ.ย. 2560   การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   ปรับปรุงข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
17 พ.ย. 2560   เชิญอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560   โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ย. 2560   โครงการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฯ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 พ.ย. 2560   การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  กศ.อัธยาศัย      รับ
16 พ.ย. 2560   การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  กศ.อัธยาศัย      รับ
16 พ.ย. 2560   การดาวน์โหลด หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
16 พ.ย. 2560   การรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะ กศนงควนกาหลง/ทุ่งหว้า)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
14 พ.ย. 2560   การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2560   รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 พ.ย. 2560   เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ ดีเด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ย. 2560   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
07 พ.ย. 2560   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 พ.ย. 2560   สำรวจและยืนยังความพร้อมในการจัดทำโครงการหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 256  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
07 พ.ย. 2560   การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
06 พ.ย. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2560   กหนดราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2560   ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 2560   เชิญประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
09 ต.ค. 2560   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้ิมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียน1/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
06 ต.ค. 2560   การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2561)  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
29 ก.ย. 2560   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
27 ก.ย. 2560   ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2560   รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2560  กศ.อัธยาศัย      รับ