21 ก.ย. 2560   ขอเชิญประชุม โครงการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 ก.ย. 2560   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสตูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ย. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.ย. 2560   รายงานผลการจัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
07 ก.ย. 2560   มอบอำนาจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2560   การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2560   การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ ครั้งที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ส.ค. 2560   เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ส.ค. 2560   คำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแถลงข่าวการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษา จชต.  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
24 ส.ค. 2560   ติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพื่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
24 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2560   ขอเชิญร่วมงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2560   พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560 (เฉพาะ กศน.เมืองสตูล/ละงู/ควนโดน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560   รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560   การย้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560   ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมสัมมนาสรุปผลการจัดกิจกรรม กศน.ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560   การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมสัมมนาสรุปผลการจัดกิจกรรม กศน.ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2560 ฯ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
09 ส.ค. 2560    การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2560   ขอเชิญประชุมสิงหาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2560   รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธืการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   การสรรหาผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2560   เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันปอเนะ(เฉพาะ กศน.ควนกาหลง/ควนโดน/ละงู/ท่าแพ)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   โครงการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับกลุ่มเป้าหมายชายแดนภาคใต้ (เฉพะ กศน.เมืองสตูล/มะนัง/ทุ่งหว้า)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
06 ก.ค. 2560   การรายงานข้อมูลพื้นฐาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 ก.ค. 2560   การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
21 มิ.ย. 2560   ขอเชิญประชุมจัดทำปฏิทินการ ดำเนินงาน. ไตรมาส3-4 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
19 มิ.ย. 2560   การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 มิ.ย. 2560   มาตราการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2560   การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดรายวิชาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 มิ.ย. 2560   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 มิ.ย. 2560   การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบหลักสูตร 51 ปลายภาคเรียน 1/60 (เฉพาะ กศน.ทุ่งหว้า/ละงู/)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
23 พ.ค. 2560   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 พ.ค. 2560   โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพิเพียง กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
17 พ.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประจำปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ค. 2560   สำรวจความต้องการงบประมาณในการจัดกิจกรรมสถาบันศึกษาปอเนาะ ไตรมาส 3 -4  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 พ.ค. 2560   การแระเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. รอบทดลอง ระยะที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ค. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ค. 2560   รายงานผลการจัดกิจกรรมการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพต  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
09 พ.ค. 2560   ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
09 พ.ค. 2560   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานและการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2560   รับสมัครการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2560   รายงานผลการดำเนินงานโครงการ จชต. ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 (ไตรมาส 1-2  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2560   การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2560   การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2560   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ.4 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2560   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ.4 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2560   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2560   การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2560   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี 2560  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
18 เม.ย. 2560   จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ผลผลิตที่ 5 ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 เม.ย. 2560   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียน 2/2559  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 มี.ค. 2560   โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชวตลาด" ตามพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ  กศ.อัธยาศัย      รับ
30 มี.ค. 2560   การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 25589 (รอบ 6 เดือน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 มี.ค. 2560   การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 25589 (รอบ 6 เดือน)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
29 มี.ค. 2560   รายงานผลการนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 มี.ค. 2560   โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
23 มี.ค. 2560   ขอเชิญประชุม  กศ.อัธยาศัย      รับ
23 มี.ค. 2560   การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 มี.ค. 2560   แจ้งกหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
23 มี.ค. 2560   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ