[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


 ประกาศ 

กศน.อำเภอควนโดน รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภายในวันที่ 24  - 28 กุมภาพันธ์ 2557 !!ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน ตำบลควนโดน

อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลตำแหน่ง ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน ค่าตอบแทน  7,500 บาท /เดือน

1. ตำแหน่งที่รับคัดเลือก

                   รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                   (1) มีสัญชาติไทย

                   (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

                   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          (4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุกพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่

               สมประกอบ

                   (5) ไม่เป็นผู้ตำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่การเมือง

                   (6) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษามาถึงที่สุด 

                   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

                   (8) ไม่เป็นราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยรัฐวิสาหกิจ

                        หรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานท้องถิ่น

                   2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   (1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกกลุ่มสาขาวิชาเอก

          3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

                   (3.1) งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ

 (3.2) ปฏิบัติงานธุรการ สารบัญจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ  รวมทั้งระบบ e - office

(3.3) งานตรวจสอบเอกสาร หนังสือ และการนำเสนอหนังสือ การจัดเก็บเอกสาร หนังสือ คำสั่งต่างๆ

(3.4) งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

 (3.5) งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ

 (3.6) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

(3.7) การรับรอง ผู้มาติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

 (3.8) งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

 (3.9) งานเดินหนังสือ การพิมพ์แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ

 (3.10) การบันทึกการประชุม การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม การประสานการ ประชุม  การจัดเตรียมเอกสาร การจัดส่งรายงานการประชุม

                    (3.11)  งานการประสานงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ชุมชน ท้องถิ่น และบริการแก่ประชาชน
                    หรือผู้มาติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ                

(3.12)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        4. การรับสมัคร

               (4.1) วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริการงานบุคคล กศน.อำเภอควนโดน ระหว่างวันที่  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30น –16.30 น. ที่ กศน.อำเภอควนโดน โทร 074-795538

                 (4.2) หลักฐานที่ต้องยื่น

                             (1) วุฒิการศึกษาสำเนาแสดงผลการศึกษา เช่นปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย

                             (2) ใบสมัครตามแบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน

                             (3) รูป 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

                             (4) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

                             (5) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                             (6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ( ถ้ามี ) เช่นใบสมรส (เฉพาะผู้หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลกรณีที่ไม่ตรงกับหลักฐานที่ใช้สมัคร

5. วันรับสมัคร วันคัดเลือก วันประกาศผล  รายงานตัว วันเริ่มปฏิบัติงาน

                   5.1 วันรับสมัคร

                             - ขอรับใบสมัครและสมัครในวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ได้ที่กลุ่มบริการงานบุคคล  ณ กศน.อำเภอควนโดน  โทร 074 - 795538

                   5.2 วันคัดเลือก

                             - วันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ กศน.อำเภอควนโดน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

                   5.3 วันประกาศผล

                             - วันที่  7 มีนาคม  2557

                   5.4 วันรายงานตัว

                             - วันที่ 10 มีนาคม  2557  เวลา 09.00 น. หากไม่มารายตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

                   5.5 วันเริ่มปฏิบัติงาน

                             - เริ่มงานวันที่  11 มีนาคม  2557
เข้าชม : 380


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีมหามงคล 15 / ธ.ค. / 2558
      กศน.อำเภอควนโดน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 15 / ต.ค. / 2558
      กศน.อำเภอควนโดน ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งธุรการ 6 / มี.ค. / 2557
      กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 24 / ก.พ. / 2557
      กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รับสมัครบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 3 / ต.ค. / 2556


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอควนโดน
ม.๑ ตำบลควนโดน   อำเภอควนโดน   จังหวัดสตูล   91160     โทรศัพท์ 074-795538
โทรสาร  074-795538    kd.satun@hotmail.com
  http://satun.nfe.go.th/khondon
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05