[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
  

ประวัติความเป็นมา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน
 

พ.ศ.2530 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล ได้แต่งตั้งให้นายสมบูรณ์ บุญรัตน์ ตําแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5 ไปทําหน้าที่ผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนโดน โดยใช้อาคารของห้องสมุดประชาชนอําเภอควนโดน เป็นที่ทําการ

พ.ศ.  2532   กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้ให้ชื่อหน่วยงานนี้ว่า  “ศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ”  โดยมี นายสมบูรณ์  บุญรัตน์  ทําหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประสานงานการศึกษา นอกโรงเรียนอําเภอควนโดนเป็นคนแรก
พ.ศ. 2537 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งและเปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ โดยมีนายสมบูรณ์  บุญรัตน์  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอก โรงเรียนอําเภอควนโดนพร้อมทั้ง  ได้จัดสร้างอาคารชั้นเดียว  ขนาด  8x20  เมตร  ด้านหลังห้องสมุดประชาชนอําเภอควนโดน  เพื่อเป็นที่ทําการโดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและแรงงานจากนักศึกษา และเครือข่ายต่างๆ  จนถึงวันทที่  30  กันยายน 2541 นายสมบูรณ์  บุญรัตน์  ได้เกษียณอายุราชการใน ตําแหน่ง  หัวหน้าศูนย์  2
พ.ศ. 2541  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล ได้แต่งตั้งให้นายอารี  สองเมือง ตําแหน่งอาจารย์  2 ระดับ 7 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล ไปรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนโดน
พ.ศ. 2542 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แต่งตั้งให้นายอารี  สองเมือง  ไปดํารงตําแหน่ง หัวหน้าศูนย์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนโดน  พร้อมทั้งได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้น เดียว ขนาด  8 x 18  เมตร  โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณแรงงานจากนักศึกษา  เครือข่ายในทุก ภาคส่วนและเงินบํารุงการศึกษาบางส่วน  อาคารดังกล่าวประกอบด้วยห้องน้ำชาย-หญิง ห้องพัสดุ ห้องจัดกิจกรรมต่างๆ  สำหรับของ ศบอ. เองและหน่วยงานอื่นที่เข้ามาใช้บริการ
พ.ศ. 2544  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้ปรับปรุงกําหนดตําแหน่งของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนโดน ให้สูงขึ้นและผู้บริหารในขณะนั้นคือ  นายอารี  สองเมือง ได้รับตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนโดน
พ.ศ. 2548  คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 710/2548  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม  2548 แต่งตั้งให้นายปรีชา บํารุงดี  ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอท่าแพ มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฯ แทน นายอารี  สองเมือง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอท่าแพ
30 กันยายน  2548  นายปรีชา  บํารุงดี  ได้เกษียณอายุราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ได้มีคําสั่ง ที่ 1627/2548  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2548  แต่งต้ังให้  นายวิเชียร  อาคาสุวรรณ  ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุ่งหว้า  มาดํารงตําแหน่ง  ผู้อํานวยการศูนย์บริการ การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนโดน  
30 กันยายน  2552  นายวิเชียร อาคาสุวรรณ ได้เกษียณอายุราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่ง ที่ ศธ 1627/2552  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2552  แต่งตั้งให้นางทัศนีย์  รุดคง มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ควนโดน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน  2552 จนถึง  11 กันยายน  2553
12 กันยายน 2553 สํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้นายเฉลิมชัย  อาคาสุวรรณ  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสตูล  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน  จนถึงวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2554 
15  กุมภาพันธ์ 2554 สํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้มีคําสั่งที่  028/2554  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 แต่งตั้งให้นายชนินทร์ มูลสังข์ ตําแหน่งครู ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน  จนถึง  11  สิงหาคม 2554
12  สิงหาคม 2554 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีคําสั่ง ที่ 1350/2554 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554  แต่งตั้งให้นางสาวทัศนา  กําปัตตา  มาดํารงตําแหน่ง  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอควนโดน  จนถึง 30  กันยายน  2555
26 พฤศจิกายน 2555 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่ง ที่ 395/2555 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555    แต่งตั้งให้นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนกาหลง มาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน  ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึง วันที่ 8 มกราคม 2560
9 มกราคม 2560 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ได้มีคําสั่ง ที่ 003/2560 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 แต่งตั้งให้ นางสาวทัศนา  กําปัตตา  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยอําเภอควนกาหลง มารักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน จนถึง 26 ตุลาคม 2560 
20 ตุลาคม 2560 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่ง ที่ 2338/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งให้นายสมศักดิ์  นิจนารถ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มา  ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน  ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 จนถึง  31 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ได้มีคําสั่ง ที่ 38/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562  แต่งตั้งให้ นางเนาวรัตน์  ศรีหมั่น ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน   จนถึงปัจจุบัน

 

 
 เข้าชม : 3852
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอควนโดน
ม.๑ ตำบลควนโดน   อำเภอควนโดน   จังหวัดสตูล   91160     โทรศัพท์ 074-795538
โทรสาร  074-795538    kd.satun@hotmail.com
  http://satun.nfe.go.th/khondon
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05