[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : 10 ธันวาคม – วันสิทธิมนุษยชน

อาทิตย์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562


 นอกจากวันที่ 10 ธันวาคม จะเป็น “วันรัฐธรรมนูญ” ของไทยแล้ว ในเวทีสากลองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Day) ของโลกด้วย

เพื่อสร้าง ความตระหนักและ พัฒนา ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ให้ก้าวหน้าขึ้น รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง โดยไม่คำนึงถึงแหล่งกำเนิด เพศ ศาสนา

วันสิทธิมนุษยชน

ความเป็นมาของวันสิทธิมนุษยชน

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ผู้นำประเทศต่างๆ ได้ตระหนักว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดสันติภาพแลความเจริญก้าวหน้าขึ้นในโลก ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น เพื่อเป็นองค์การโลกที่จะคุ้มครองมนุษยชาติให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน สมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 และมีมติประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day)

หลังจากนั้นสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติเมื่อ พ.ศ. 2495 ให้ร่างตราสารสิทธิมนุษยชนขึ้น 2 ฉบับ โดยให้ใช้ชื่อว่า กติกา (convenant) ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมืองฉบับหนึ่ง และอีกฉบับหนึ่งว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2519 ตามลำดับ และต่อมาได้มีมติประกาศให้ปี ค.ศ. 1995-2004 เป็นทศวรรษแห่งสิทธิมนุษยชนศึกษาของสหประชาชาติ

ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ใช้กันมาในอดีต ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษชนไว้เป็นบางส่วน จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ได้เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ เช่น

“มาตราที่ 4 ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง”

ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1 ที่กล่าวไว้ว่า

“มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสรเสรีและเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง”

นับได้ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เพิ่งได้รับการบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นครั้งแรก ดังนั้น การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :: gov.uk, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจาก :: iStockphotos
ที่มา : http://club.sanook.com/67467/10-ธันวาคม-วันสิทธิมนุษยช/เข้าชม : 79


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 13 / ก.พ. / 2563
      วันเด็กแห่งชาติ 11 / ม.ค. / 2563
      วันขึ้นปีใหม่ 11 / ม.ค. / 2563
      28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 / ธ.ค. / 2562
      ประวัติวันคริสต์มาส วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 24 / ธ.ค. / 2562


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน
หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล 91160  โทรศัพท์/โทรสาร  074-795070
lib.kuand59@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by