[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 #ประวัติอำเภอควนโดนจังหวัดสตูล
 
 
               

 อำเภอควนโดนในอดีต เป็นที่รวมของกลุ่มชนอพยพจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัด พื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่างประกอบอาชีพการเกษตร อยู่ตามแนวลำคลอง ลำห้วย และเป็นเนินเขาหรือควนดิน ต่อมาใด้มีถนนตัดผ่านและเชื่อมต่อบริเวณเหล่านี้เข้าด้วยกันจึงทำให้มีผู้อพยพเข้ามาอยู่ตามแนวถนนเพิ่มขึ้น  ประชาชนจังหวัดใกล้เคียงมาตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มๆ เช่น จังหวัดนครศรีธรรราช เข้ามาอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 บ้านวังประจัน ซึ่งมีอยู่ 3 ตระกูล คือปานจันทร์ ใจดี และ สัสดี (ขออนุญาตเอ่ยนามสกุล หากผิดพลาดขออภัยด้วยครับ) และยังมีผู้อพยพจาก ตรัง พัทลุง กระจายอยู่ทั่วไป จึงทำให้ประชากรเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบล กิ่งอำเภอและอำเภอ ซึ่งประวัติความเป็นมาปรากฏว่า ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอครั้งแรกในนามกิ่งอำเภอดุสนและตำบลปันจอร์เป็นตำบลควนโดน และยุบรวมตำบลกุบังปะโหลดรวมกับตำบลควนสตออยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสตูล

 
กระทั้งปี พ.ศ.2518.อำเภอเมืองสตูลทำเรื่องขอแบ่งพื้นตำบลควนโดนและตำบลควนสตอตั้งเป็นกิ่งอำเภอควนโดน ซึ่งได้ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2520 และได้ประกาศตั้งตำบลเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำบล โดยแบ่งตำบลควนโดนบางส่วนเป็นตำบลย่านซื่อ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2531 จึงทำให้กิ่งอำเภอควนโดนมีเขตการปกครอง 3 ตำบล ปี พ.ศ. 2531 กิ่งอำเภอควนโดนได้ยกฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531
 
          ปัจจุบันอำเภอควนโดนได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 30 หมู่บ้านประกอบด้วย ตำบลควนโดน ตำบลควนสตอ ตำบลย่านซื่อ และตำบลวังประจัน...
 
                    ...#ด้านประวัติศาสตร์ ในอำเภอควนโดนมีย่านประวัติศาสตร์อยู่ 1 แห่ง คือบ้านย่านซื่อ ซึ่งแต่เดิมจังหวัดใช้เป็นสถานที่ตั้งขบวนส่งส่วยประกอบด้วยดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ขบวนช้าง ม้า พลเดินเท้า เดินทางไปลงเรือที่ทะเลสาปสงขลา ที่ปากบางพระภูมิ (ปากบางภูมี) อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและเดินเท้าต่อไปอีกทอดหนึ่ง ซึ่งการตั้งขบวนเป็นแถวยาวตรงเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้ ชาวบ้านเรียกว่า "ย่านซื่อ" จึงเป็นชื่อของหมู่บ้านในปัจจุบัน และยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองสตูล แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดขึ้นสมัยใด ปีใด คือ กุโบร์บ้านนาปริก (สุสานปะดุกาตูวัน) หมู่ที่ 7 บ้านบูเก็ตยามู ตำบลควนโดน เดิมเป็นที่ตั้งศาลาว่าการชั่วคราว ซึ่งเกี่ยวพันกับชื้อหมู่บ้านยูเก็ตยามูอันเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งได้ชื่อจากการเป็นสถานที่เลี้ยงฉลองชัยชนะจากการสู้รบของกองทัพแขกนสมัยโบราณ ซึ่งการเลี้ยงฉลองนี้เรียกว่า "ยามู" หมู่บ้านนี้จึงได้ชื่อว่า "บ้านบูเก็ตยามู" (บูเก็ต - ภูเขา) ...
                     ...#ประวัติความเป็นมา "ควนโดน" ได้นำคำสองคำ คือ "ควน" หมายถึง เนินหรือที่สูง อยู่บริเวณโรงเรียนบ้านควนโดน และโรงเรียนควนโดนวิทยาในปัจจุบัน คำว่า "โดน" เป็นชื่อของต้นกระโดน และมีดอกสีชมพูชาวบ้านนิยมนำมารับประทานแทนผัก ซึ่งขึ้นอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อท้องถิ่นนี้ว่า "ควนโดน" เดิมชื่อ ตำบลดุสน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนมาเป็นตำบลควนโดน มีนายพันอาด มาลินี เป็นกำนันคนแรก

 

[ ข้อมูลจากบันทึกในหนังสือ"เรารักษ์สตูล2542"]
 
ที่มา : https://www.facebook.com/SatunInThailand


เข้าชม : 1674