[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด

1. บริการยืม-คืนสื่อ

2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

3. บริการสื่อ โสตทัศน์และสิ่งพิมพ์,วารสาร

4. บริการสถานที่ประชุมย่อย

5. บริการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

6. บริการหมุนเวียนสื่อแก่เครือข่าย

7. บริการอินเตอร์เน็ต

8. บริการประชาสัมพันธ์

9. บริการน้ำดื่ม

10.บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดเข้าชม : 360
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
182 ถนนตรัง-สตูล   หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 91120 โทรศัพท์  074-789080
โทรสาร  074789575  t.satun@hotmail.com      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by