นายคำรณ รูบามา

อายุ 1 ปี   สาขา :สาขาศาสนาและประเพณี
ทีอยู่ : 52 ม.2 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.083-398-8739