นายฮานีฟ กันดูวงศ์

อายุ 85 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 190 ม.2 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0876087809