นายไพฑูรย์ ตวงสิน

อายุ 77 ปี   สาขา :สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีอยู่ : 326 หมู่ที่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ. สตูล
โทร.0954787756