ร้อยตำรวจปลื้ม ช่างสาน

อายุ 83 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : 277 หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ. สตูล
โทร.089-87054217