นายรอหนิง กรมเมือง

อายุ 62 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 334 หมู่.12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ต.ละงู อ.ละงู จ. สตูล
โทร.0992071525