นางสาวสุดารัตน์ เส็นหมีน

อายุ 42 ปี   สาขา :สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ. สตูล
โทร.0836596968