นางสาวรำล๊ะ วัฒนาะ

อายุ 54 ปี   สาขา :สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 136 ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ. สตูล
โทร.098-0831080