นางอารี นาคส่งา

อายุ 51 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลจที่ 107 หมู่ที่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ. สตูล
โทร.0900745271