นายอารี ติ้งหวัง

อายุ 66 ปี   สาขา :สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 14 ต.ละงู อ.ละงู จ. สตูล
โทร.0640098710