นางสาวเฉลียว เอียดนุช

อายุ 60 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 112 ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ. สตูล
โทร.087-0058058