นายประเวช ทองดี

อายุ 63 ปี   สาขา :สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีอยู่ : หมู่ที่ 6 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ. สตูล
โทร.0993264787