นางจำปา โกปปุเลา

อายุ 84 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 130 ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ. สตูล
โทร.086-3597490