นางรอเบี๊ยะ เหมหมัน

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0808001577