น.ส.จ๊ะ แคยิหวา

อายุ 57 ปี   สาขา :สาขาศิลปกรรม
ทีอยู่ : 124 หมู่ที่ 3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ. สตูล
โทร.081-748-3904