นางรุจีนก สำเร

อายุ 48 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 61 หมู่ที่ 4 ต.เขาขาว อ.ละงู จ. สตูล
โทร.095-090-3227