นายสุกรี นุ่งอาหลี

อายุ 52 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.086-9630916