นายสมาน นิยมเดชา

อายุ 77 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 107 ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.094-4094014