นายตอเหลบ สาริปา

อายุ 87 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 76 ม.4 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.083-6589020