นายสมพล ปัญญาไว

อายุ 68 ปี   สาขา :สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีอยู่ : หมู่ที่ 3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ. สตูล
โทร.0824342825