นายมาเล็ก หมันเส็น

อายุ 57 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 167 ม.2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.084-6336619