นางหับสา หลีมานัน

อายุ 60 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 24 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.062-2106764