นางรอเบียะ ปานดำรง

อายุ 67 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 85 ม.7 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.082-8291743