นายร่าเหม ยังหาด

อายุ 59 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งพญาบังสา ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.062-231-8316