นายหยา มาลินี

อายุ 78 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 34 ม.9 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.-