นายก็หลัด บินหมาน

อายุ 66 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 114 ม.9 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.086-9468396