นางแบด๊ะ หมาดสะ

อายุ 81 ปี   สาขา :สาขาศิลปกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.065-7210557