นายสมเกียรติ หมัดอะดัม

อายุ 52 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.087-2897069