นาง วันณา เถาวัลย์

อายุ 60 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 7 บ้านกุบังจามังเหนือ ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.086-286-1076