นางคอเดียะ อะสมาน

อายุ 54 ปี   สาขา :สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีอยู่ : 138 ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.089-7377986