นายรำลี คงสวัสดิ์

อายุ 82 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 31 หมู่ที่ 2 ต.เกตรี อ.เมือง จ. สตูล
โทร.0945724910