นางสละ ฮะอุรา

อายุ 74 ปี   สาขา :สาขาศาสนาและประเพณี
ทีอยู่ : 205 ม. 5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ. สตูล
โทร.094-6744197