นางสาวยามีละ ทิ้งนุ้ย

อายุ 75 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 67/1 ม.1 ต.ตำบลบ้านควน อ.เมือง จ. สตูล
โทร.089-9784938