นายปิยเชษฐ์ หาบยุโซะ

อายุ 53 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 75 ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ. สตูล
โทร.086-2987829