นางรอเกี๊ยะ ระยะ

อายุ 65 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : 62 ม.2 ต.บ้านควน อ.เมือง จ. สตูล
โทร.-