นายพิศิษฐ์ โรจนกิตติรัตน์

อายุ 66 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 160/1 ซ.1 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ. สตูล
โทร.095-9358356