นายสมาแอน มาริกัน

อายุ 53 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 4 บ้านแประ-เหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.093-5946735