นางสอฝีหย๊ะ ทุมมาลี

อายุ 44 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ. สตูล
โทร.095-039-4217