นางตีก๊ะ แลต่อง

อายุ 73 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 112 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ. สตูล
โทร.091-987-4714