นางมีหยน เกนุ้ย

อายุ 63 ปี   สาขา :สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
ทีอยู่ : 194 หมู่ที่ 3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ. สตูล
โทร.0869571430