นายชารีฟีน สูนสละ

อายุ 20 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 156 หมู่ที่6 ต.แหลมสน อ.ละงู จ. สตูล
โทร.080635732611