นางฟาตีม๊ะ พุ่มโพธิ์

อายุ 48 ปี   สาขา :สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 91 หมู 7 บ้านกุบังจามัง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.083-388-5922