นายอัฆฒ์วิ หมันยามีน

อายุ 67 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 223 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.091-8016818