นายสถาพร สามาดี

อายุ 30 ปี   สาขา :สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีอยู่ : 235 หมู่ที่1 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.096-3291501