นางฮะมินะ นารอยี

อายุ 67 ปี   สาขา :สาขาศาสนาและประเพณี
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 44 หมู 4 บ้านท่าคลอง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.088-488-9913